Statuten Loge Moed en Volharding

Artikel 1

 1. De Loge “Moed en Volharding”, in deze statuten verder te noemen: de Loge, is een vereniging van leden van de Orde der Vrijmetselaren onder Het Grootoosten der Nederlanden, in deze statuten verder te noemen: de Orde, die op grond van haar door die Orde verleende constitutiebrief, gedateerd zesentwintig juni achttienhonderd achtenzeventig, zelfstandig werkt in Assen.
 2. De Loge neemt zelfstandig deel aan het rechtsverkeer; ten aanzien van maçonnieke aangelegenheden gedraagt zij zich naar de regels, zoals deze door de Orde worden gesteld.
 3. Zij heeft haar zetel te Assen

Doel

Artikel 2

De Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer V 407 409.

Lidmaatschap

Artikel 3

Voor het verwerven van het lidmaatschap van de Loge is de toelating als lid van de Orde vereist; het wordt verkregen door de formele aanneming (inwijding) op grond van machtiging van het Hoofdbestuur der Orde of door overschrijving van een andere Loge door tussenkomst van de Grootsecretaris van de Orde.

Artikel 4

Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden

b. overschrijving naar een andere Loge

c. het verlies van het lidmaatschap van de Orde als omschreven in artikel 5 van haar statuten.

Artikel 5

 1. In een algemene vergadering kan de Loge besluiten een lid van een andere onder de Orde ressorterende Loge, dan wel van en Loge ressorterend onder een door de Orde erkende buitenlandse grootmacht, toe te laten als buitengewoon lid. In het laatste geval is een schriftelijke verklaring van het Grootsecretariaat der Orde vereist alvorens het voorstel in behandeling mag worden genomen.
 2. Buitengewone leden hebben geen stemrecht en zijn niet bevoegd tot het vervullen van bestuursfuncties.
 3. Het bedrag der jaarlijkse bijdrage door buitengewone leden verschuldigd, wordt door de algemene vergadering der Loge vastgesteld; voor deze leden is geen afdracht aan de Orde verschuldigd.
 4. Het buitengewoon lidmaatschap eindigt door:a. overlijdenb. het bedanken voor het buitengewoon lidmaatschap door schriftelijke mededeling aan het bestuur der Loge, dan wel mondelinge mededeling in een algemene vergadering der Loge.

  c. het verwerven van het gewone lidmaatschap der Loge

  d. het verlies van het lidmaatschap der Orde, dan wel de kwalificatie als lid van een door de Orde erkende Grootmacht.

Artikel 6

 1. In een algemene vergadering en met meerderheid van tenmiste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen, kan de Loge besluiten een lid of gewezen lid van de Loge, die zich jegens de Loge bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, te benoemen tot erelid; hij verkrijgt daardoor de titel van Meester van Eer.
 2. Ereleden hebben alle rechten van een gewoon lid der Loge. Zolang zij bij de Loge als lid zijn ingeschreven is voor hen de vastgestelde afdracht aan de Orde verschuldigd.
 3. Zij kunnen worden uitgenodigd tot het bijwonen van een vergadering van het bestuur der Loge en hebben alsdan een adviserende stem.
 4. Het ere-lidmaatschap eindigt door:a. overlijdenb. het verlies van het lidmaatschap der Orde.

Algemene Vergadering

Artikel 7

 1. Een algemene vergadering van de Loge wordt zo dikwijls gehouden als het bestuur noodzakelijk acht, doch tenminste éénmaal per jaar in de maand april.
 2. In deze vergadering (jaarvergadering) is het bestuur verplicht zijn jaarverslag uit te brengen en legt het rekening en verantwoording af van het gevoerde financiële beheer onder overlegging van d nodige bescheiden. Hierbij legt het bestuur het rapport over van de commissie van controle, bestaande uit twee leden, geen bestuurslid zijnde, jaarlijks aangewezen door de algemene vergadering. Na goedkeuring van de stukken is het bestuur gedéchargeerd voor het beheer in het afgelopen verenigingsjaar.
 3. Het betuur is verplicht vóór één januari de begroting met werkplan voor het komende verenigingsjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.
 4. Indien ten minste zeven leden der Loge een daartoe strekkend verzoek schriftelijk bij het bestuur indienen, zal het bestuur binnen vier weken na ontvangst van dat verzoek een algemene vergadering bijeenroepen. Indien aan het verzoek door het bestuur geen gevolg wordt gegeven binnen de genoemde termijn, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.
 5. In de jaarveragdering worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden van de bestuursleden volgend een door de secretaris bij te houden register.
 6. De algemene vergadering wijst de afgevaardigden aan naar het Grootoosten en beraadt zich, met inachtneming van de regels gesteld bij de statuten en de wetten der Orde, omtrent de aldaar volgens de beschrijvingsbrief in behandeling komende aangelegenheden.
 7. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, welke niet door deze statuten aan andere organen van de Loge zijn toegewezen.

Artikel 8

 1. De algemene vergadering wordt schriftelijke door het bestuur bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste vijftien dagen.
 2. De oproeping vermeldt de dag, plaats en tijd, alsmede de onderwerpen, welke ter vergadering zullen worden behandeld.
 3. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin één stem.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat over zakelijke aangelegenheden met handopsteken kan worden volstaan; bij voorstellen betreffende personen en bij verkiezingen moet gestemd worden met gesloten briefjes. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits zulks geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen der leden zich daartegen verzet.
 5. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen voorzover deze statuten niet anders bepalen; bij staking van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden; indien bij die tweede stemming de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij verkiezing is hij verkozen die de meeste stemmen heeft verworven; in geval twee leden bij een eerste stemming een gelijk hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, wordt een tweede stemmng gehouden, welke zich beperkt tot deze twee personen; hij die bij de tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd, is gekozen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken en geen van beiden bereid blijkt terug te treden, beslist de voorzitter door het uitbrengen van een extra stem.
 6. Alle leden in de vergaderng aanwezig worden geacht aan de besluitvorming deel te nemen door het uitbrengen van een stem.

Artikel 9

 1. De algemene vergadering der Loge wordt geleid door de Voorzittend Meester of zijn aangewezen vervanger, de Gedeputeerd Meester. Ontbreken beiden, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Kan ook op deze wijze niet in het voorzitterschap worden voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde worden door de secretaris, of onder diens verantwoordelijkheid door een ander lid der Loge, notulen gemaakt die na voorlezing in dezelfde of een volgende algemene vergadering door de vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden getekend.

Bestuur

Artikel 10

 1. Het bestuur der Loge bestaat uit de voozitter, naar de gebruiken der Orde Voorzittend Meester genoemd, de Gedeputeerd Meester, twee Opzieners, de Redenaar, de Secretaris en de Thesaurier (penningmeester), welke door de algemene vergadering in functie worden gekozen.
 2. Deze bestuursleden worden gekozen voor een periode van ten hoogste twee jaren; zij zijn na verloop van deze periode eenmaal herkiesbaar in dezelfde functie.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan; voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der stemmen.
 4. De bestuursleden zij bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van drie maanden en hun functie door een ander lid is overgenomen.

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met het besturen der Loge. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte; bij ontstentenis of verhindering wordt hij vervangen door de Gedeputeerd Meester.
 2. Voor het aangaan en verstrekken van geldleningen, alsmede voor het verwerven, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering.
 3. Efstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Huishoudelijk reglement

Artikel 12

 1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met het bepaalde in deze statuten, alsmede met de statuten, de Grondwet en de wetten der Orde; het behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering der Loge.
 3. Het huishoudelijk reglement treedt niet in werking dan na verkregen goedkeuring der Orde.

Verenigingsjaar

Artikel 13

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Geldmiddelen

Artikel 14

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage bestaande uit het bedrag van de afdracht aan de Orde, vastgesteld door die Orde, vermeerderd met het bedrag dat tot instandhouding der Loge door de algemene vergadering der Loge zal worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van het aandeel tot instandhouding der Loge in deze bijdrage te verlenen.

Statutenwijziging

Artikel 15

 1. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts genomen worden in een tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering met mededeling welke wijziging wordt voorgesteld.
 2. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen moet tenminste twee/derde van het aantal leden der Loge tegenwoordig zijn, terwijl voor de aanneming van een voorstel een meerderheid vereist is van drie / vierde der uitgebrachte stemmen. Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes zijn ongeldig en worden tot bepaling van de meerderheid niet meegerekend tot het getal der uitgebrachte stemmen.
 3. Is tijdens de vergadering niet twee/derde van het aantal leden der Loge aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering belegd, waarin over het voorstel gelijk dat in de vorige vergadering aand e orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden; voor de aanneming wordt dan ook een meerderheid vereist van drie/ vierde der uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hierop de goedkeuring is ontvangen vanwege de Orde en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid bevoegd.

Ontbinding en Vereffening

Artikel 16

 1. De loge wordt als vereniging ontbonden:a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering genomen in overleg met de Orde en tot stand gekomen volgens de procedure genoemd in artikel 15, lid 2 en 3.b. zodra zij minder dan zeven leden telt.

  c. in de gevallen, bepaald in het Burgerlijk Wetboek tweede boek artikel 50 eerste lid onder c end.

 2. Bij ontbinding treedt het bestuur op als vereffenaar, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De constitutiebrief en het archief worden overgedragen aan de Orde.
 3. De vereffening geschiedt onder toezicht der Orde.
 4. Het batig saldo na vereffening wordt bestemd op de wijze, vastgesteld door de algemene vergadering en goedgekeurd door de Orde. Bij gebreke van een zodanig besluit vervalt het batig saldo aan de Orde, welke in elk geval tegen betaling van de taxatiewaarde een voorkeursrecht behoudt tot overname van al hetgeen de maçonnieke aangelegenheden raakt.

Deze statuten zijn goedgekeurd op de ledenvergadering van 8 mei 1979.

Het hoofdbestuur heeft zijn goedkeuring aan deze statuten gehecht.

Op 7 augustus 1979 zijn deze statuten verleden voor Mr. J. H. Westra van Holthe, notaris te Assen.

Volgens opgaaf van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe d.d. 8 augustus 1979 is in het verenigingsregister te Meppel ingeschreven Loge “Moed en Volharding” te Assen onder dossiernummer V 064114.

de Voorzittend Meester
W. Stakenburg

de Secretaris
P.L. Honcoop